Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.  Regulamin stanowi integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Profian-Trade Andrzej Matuła, ul. Chełmińska 52, 86-260 Unisław, NIP 8751454355, REGON 341068956. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Unisław nr 1392/11

 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym gepard-mobilian.pl.

   

 

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Gepard-Mobilian, zwanym dalej Klientem, a Profian-Trade Andrzej Matuła zwanego dalej Sprzedawcą.

   

 2. Klient, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez gepard-mobilian jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

ZAKRES i  PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

4. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego gepard-mobilian.pl

5. Produkty oferowane w sklepie internetowym gepard-mobilain.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Zastrzegamy prawo do oferowania produktów powystawowych, potestowych, używanych.  Oferty takie będą oznaczone w widoczny sposób.

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

7. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego gepard-mobilian, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto, nie zawiera kosztu przesyłki.

8. Sprzedawca dokonuje aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego gepard-mobilian.pl

9. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
a. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
b. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
c. w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
e. poprzez system płatności elektronicznych

 

10. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie papierowej (na życzenie wystawia fakture w formie elektronicznej)

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

 

 

 

REALIZACJA  SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ

12. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). Należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej gepard-mobilian.pl/rejestracja.php i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zapewnia możliwość zakupu bez rejestracji konta w systemie sklepu. W takim przypadku konieczna jest akceptacja Regulaminu sklepu.

 

 

13. Poprawna rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

 

14. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy gepard-mobilian.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu gepard-mobilain.pl, z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu gepard-mobilian.pl

 

16. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym gepard-mobilian.pl, Kupujący dodaje do „koszyka” wybrany produkt. Po dodaniu wszystkich produktów potwierdza złożenie stosownego zamówienia.

17. Złożone zamówienie jest ważne przez 8 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

18. Potwierdzenie zawarcia umowy Kupna, jest każdorazowo wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, bądź formularzu zakupu.

 

DOSTAWA ZAMOWIENIA

19. Dostawa produktów zamówionych w Sklepie Internetowym gepard-mobilian.pl, realizowane są na terenie Polski. Na osobne zapytanie, możliwa jest wycena dostawy na terenie Unii Europejskiej.

20. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej

 

21. Koszt przesyłki i rodzaj przewoźnika , jakim wysyła się zakupione towary, jest wskazany na stronie https://gepard-mobilian.pl/dostawa,12,26.htm.

 1. Zamówienia są realizowane w terminie od 1 do 6 dni roboczych.

 

22. Dostarczenie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wymaga pisemnego potwierdzenia. Od tego momentu na Kupującego, przechodzi prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

23. Na  podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość,  może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest  odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na  wskazany adres do zwrotów lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  allegro@profian-trade.pl . Odstąpenie od Umowy można złożyc na formularzu, lub oświadczeniem woli.

24. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia odebrania przesyłki, którą zostało wysłane zamowienie.

25. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

26. Zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, obciąża Kupującego

27. W przypadku gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy w sklepi Gepard Mobilian, Właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

28. W przypadku sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

29. W przypadku zwrotu bez podania przyczyny (14 dni od odbioru towaru), koszt jego odesłania ponosi Kupujący.

 REKLAMACJA PRZEDMIOTU ZAKUPU

30. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Stosowne dane są pod adresem www: https://gepard-mobilian.pl/kontakt,2,6.htm

31. Reklamowany towar należy przesłać na adres widniejący na stronie www sklepu, jako adres siedziby.

32. Zaleca się wypełnienie dołączonego do zakupu formularza reklamacyjnego.

33. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość poprzez e-mail lub Poczte Tradycyjna o wyniku postępowania reklamacyjnego.

34. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie (np. ustawienia itp.)

 1. Gwarancja nie obejmuje obniżania jakości produktu spowodowanym normalnym procesem zużycia , np. baterie i akumulatory i poniższych przypadków:

 1. Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady

 2. Uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

- zerwania, uszkodzenie którejkolwiek z plomb gwarancyjnych

- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka i nadmierna temperatura, nasłonecznienie itp.)

- samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych, ingerencji w oprogramowanie.

- podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu

- nieprawidłowego napięcia zasilania

 

35. Firma Profian-Trade Andrzej Matuła, nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w trakcie wykonywania napraw. Prosimy o zabezpieczenie danych przed odesłaniem na reklamacje.

 

36. W przypadku nieodebrania przesyłki z rozpatrzoną reklamacją i przesyłka taka wróci do Gwaranta, ustala się opłatę za składowanie telefonu klienta – 25 PLN za pełne 7 dni składowania.

 

37. Dla kupujących niebędących  konsumentami,  sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym  wyłączeniem z  tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie  Cywilnym.  

38. Każdy Kupujący może dochodzić swoich praw i roszczeń, za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr. . Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

POLITYKA PRYWATNOŚCI - DANYCH OSOBOWYCH

39. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Profian-Trade Andrzej Matuła, z siedzibą w Unisławiu, przy ulicy Chełmińskiej 52 (dalej „My”, „Profian”), operator sklepu internetowego pod adresem www.gepard-mobilian.pl (dalej „Gepard-Mobilian.pl”)

 

40. Kontakt do wyznaczonego Zarządzającego danymi osobowymi w firmie Profian: biuro@profian-trade.pl, lub listownie: Profian-Trade Andrzej Matuła, Chełmińska 52, 86-260 Unisław

 

 

41. Dane osobowe otrzymujemy, w związku z transakcjami sprzedaży w sklepie gepard-mobilian.pl

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy w związku z dokonaną tranzakcją, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze sklepu Gepard-mobilian.pl, w tym dokonywania transakcji w naszym sklepie

 • zapewnienia obslugi transakcji (realizacja usługi przesyłki zamówionego towaru, zapewnienie usług płatniczych) i rozwiązywania problemów technicznych

 • obsługi reklamacji

 • obsługi Twoich próśb,które do nas kierujesz (np., przez formularz kontaktowy)

42. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych

 

 • Powierzający dane osobowe ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacje.

 • Nasza firma może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Nasz firma może przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 • Firma przechowuje Twoje dane w związku z dokonaniem przez Ciebie tranzakcji bez uprzedniej rejestracji oraz poprzez założenie konta, przez czas niezbędny do realizacji danej tranzakcji, oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

 • Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

 • Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Profian zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych w tym umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

 • Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Profian przetwarza Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

 

43. Firma Profian-Trade wymaga podania adresu e-mail, oraz danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą w związku z każdą tranzakcją bez konieczności rejestracji i poprzez założenie konta. Jeśli z jakiś powodów nie podasz tych danych, nie będzie możliwe zawarcie Umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe korzystanie z serwisu.

44. Uprawnienia wobec Profian-Trade w zakresie przetwarzania danych:

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

45. Uprawnienia te można wykonać gdy:

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbedne do celów, dla których zostały zebrane przez firme Profian-Trade; uzytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych ; uzytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych ; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych; jeśli uzytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych ; Dane użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie woli usunięcia tych danych ; dane użytkownika nie będą już potrzebne naszemu serwisowi, ale będą potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie naszej firmy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub umowy zawartej z użytkownikiem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

 

 

46. Powierzający dane osobowe ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez naszą firme danych osobowych do organu nazdorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)