Polityka prywatności

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Profian-Trade Andrzej Matuła, z siedzibą w Unisławiu, przy ulicy Chełmińskiej 52 (dalej „My”, „Profian”), operator sklepu internetowego pod adresem www.gepard-mobilian.pl (dalej „Gepard-Mobilian.pl”)

 

Kontakt do wyznaczonego Zarządzającego danymi osobowymi w firmie Profian: biuro@profian-trade.pl, lub listownie: Profian-Trade Andrzej Matuła, Chełmińska 52, 86-260 Unisław

 

 

Dane osobowe otrzymujemy, w związku z transakcjami sprzedaży w sklepie gepard-mobilian.pl

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy w związku z dokonaną transakcją, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze sklepu Gepard-mobilian.pl, w tym dokonywania transakcji w naszym sklepie

 • zapewnienia obsługi transakcji (realizacja usługi przesyłki zamówionego towaru, zapewnienie usług płatniczych) i rozwiązywania problemów technicznych

 • obsługi reklamacji

 • obsługi Twoich próśb,które do nas kierujesz (np., przez formularz kontaktowy)

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych

 

 • Powierzający dane osobowe ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacje.

 • Nasza firma może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Nasz firma może przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 • Firma przechowuje Twoje dane w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji bez uprzedniej rejestracji oraz poprzez założenie konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji, oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

 • Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

 • Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Profian zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych w tym umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

 • Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Profian przetwarza Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

 

Firma Profian-Trade wymaga podania adresu e-mail, oraz danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą w związku z każdą transakcją bez konieczności rejestracji i poprzez założenie konta. Jeśli z jakiś powodów nie podasz tych danych, nie będzie możliwe zawarcie Umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe korzystanie z serwisu.

Uprawnienia wobec Profian-Trade w zakresie przetwarzania danych:

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Uprawnienia te można wykonać gdy:

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę Profian-Trade; użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych ; użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych ; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych; jeśli użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych ; Dane użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie woli usunięcia tych danych ; dane użytkownika nie będą już potrzebne naszemu serwisowi, ale będą potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie naszej firmy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub umowy zawartej z użytkownikiem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

 

 

Powierzający dane osobowe ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)